Welcome to visaothe.net

Là một web/blog cá nhân, chủ yếu chia sẻ các phần mềm ,thủ thuật về máy tính - các bản ghost win - mutiboot - chia sẻ kinh nghiệm xử lý khi máy tính gặp lỗi rất vui được sự đóng góp của các bạn Tại website mình chia sẻ phần mềm chủ yếu Repack lấy từ nguồn uy tín các bạn chỉ cần tải về click là chạy không cần phải kích hoạt phức tạp mọi thắc mắc hãy liên hệ để được trợ giúp

ĐỪNG QUÊN ĐĂNG KÝ FANPAGE ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NHANH NHẤT KHI CẦN

  • Trang chủ
  • Linux
  • cài đặt Apache, MariaDB , PHP và phpadmin trên centos 7
345 lượt xem

cài đặt Apache, MariaDB , PHP và phpadmin trên centos 7

1. Install Apache, PHP And MySQL On CentOS 7 (LAMP)

rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY*
 yum -y install epel-release

2. Installing MySQL / MariaDB

yum -y install mariadb-server mariadb
 systemctl start mariadb.service
 systemctl enable mariadb.service

Set passwords for the MySQL root account:

mysql_secure_installation

nhấn enter – xong chọn Y . tạo pass root – xong chọn Y toàn bộ .

3 Installing Apache2

yum -y install httpd
systemctl start httpd.service
systemctl enable httpd.service

Mở firewall http và https

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
firewall-cmd --reload

Cấu hình Virtual Host
Tạo Folder chứa code cho 1 website lamp.visaothe (với tuỳ chọn )
cho phép ta tạo ra những thư mục con lồng trong nó)

sudo mkdir -p /var/www/lamp.visaothe

Chỉnh sửa quyền truy cập sao cho quyền đọc được chấp nhận với tất cả các file và thư mục bên trong /var/www

sudo chmod -R 755 /var/www

Tạo ra file index.html đơn giản cho website để kiểm thử hoạt động của Virtual host.

touch /var/www/lamp.visaothe/index.html
echo "<center><h1>This is website lamp.visaothe.net</h1></center>" > /var/www/lamp.visaothe/index.html

Tạo thư mục lưu trữ File cấu hình Virtual host cho apache:

sudo mkdir /etc/httpd/sites-available
sudo mkdir /etc/httpd/sites-enabled

Note: Những thư mục này được giới thiệu bởi Debian , nhưng ta thêm vào đây để việc quản lí host linh hoạt hơn, vì nó khiến việc kích hoạt và vô hiệu hóa các virtual host trở nên dễ dàng hơn.
Trong đó:
sites-available chứa các cấu hình Virtual host có trên hệ thống.
sites-enabled chứa các cấu hình Virtual host được kích hoạt để chạy.
Cấu Apache nhận cấu hình những virtual host trong sites-enabled

sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Thêm dòng sau vào cuối file:

IncludeOptional sites-enabled/*.conf

Lưu lại và thoát.

Tạo File Virtual host cho lamp.visaothe.net:

touch /etc/httpd/sites-available/lamp.visaothe.net.conf

Thêm nội dung sau vào file:

 

<VirtualHost *:80>
             ServerAdmin lamp.visaothe.net
             ServerName lamp.visaothe.net
             ServerAlias www.lamp.visaothe.net
             DocumentRoot /var/www/lamp.visaothe
             DirectoryIndex index.php index.html
             ErrorLog /var/www/lamp.visaothe/error.log
             CustomLog /var/www/lamp.visaothe/requests.log combined
</VirtualHost>

Kích hoạt Virtual host Như đã để cập ở trên, Apache sẽ chỉ nhận những cấu hình Virtual host trong thư mục sites-enabled. vì vậy ta sẽ tạo một liên kết ( symbolic link) vào thư mục sites-enabled của mỗi virtual host:

sudo ln -s /etc/httpd/sites-available/lamp.visaothe.net.conf /etc/httpd/sites-enabled/lamp.visaothe.net.conf

Restart Apache để lưu thay đổi.

sudo apachectl restart

Bước 4: Cài đặt Certbot
Chúng ta cần cài đặt Certbot và kích hoạt mod_ssl mô-đun Apache trên máy chủ. Certbot là một công cụ đơn giản và dễ sử dụng giúp đơn giản hóa việc quản lý máy chủ bằng cách tự động hóa việc lấy chứng chỉ và định cấu hình dịch vụ web để sử dụng chúng.

Theo mặc định, gói Certbot không khả dụng trong kho lưu trữ hệ điều hành mặc định của CentOS 7. Chúng ta cần kích hoạt kho lưu trữ EPEL, sau đó cài đặt Certbot.

Để thêm kho EPEL chạy lệnh sau:

yum install epel-release

Sau khi kích hoạt, cài đặt tất cả các gói cần thiết bằng lệnh sau:

 yum install certbot python2-certbot-apache mod_ssl

Sau khi cài đặt, chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo.
Bước 5: Lấy và cài đặt SSL cho tên miền của bạn
Giờ đây, Certbot đã được cài đặt, bạn có thể sử dụng nó để lấy và cài đặt chứng chỉ SSL cho tên miền của mình.

Chỉ cần chạy lệnh sau để lấy và cài đặt chứng chỉ SSL cho miền của bạn:

certbot --apache -d domain.com

Chúng ta cũng có thể cài đặt một chứng chỉ duy nhất cho nhiều tên miền và tên miền phụ được lưu trữ trên máy chủ với cờ ‘-d’, ví dụ:

# certbot --apache -d domain.com -d www. domain.com -d domain2.com -d test.domain2.com

Các bạn lưu ý khi cài SSL này chỉ có thời hạn 90 ngày dùng nếu hết hạn các bạn có thể tạo crontab sau để tự động gia hạn.

Nhập dòng này và lưu crontab:

00 6 * * * /usr/bin/certbot renew --quiet

4 Installing PHP7.3

sudo yum -y install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm 
sudo yum -y install epel-release yum-utils

Step 2: Disable repo for PHP 5.4

 sudo yum-config-manager --disable remi-php54
 sudo yum-config-manager --enable remi-php73

Step 3: Install PHP 7.3 on CentOS 7 / Fedora

 sudo yum -y install php php-cli php-fpm php-mysqlnd php-zip php-devel php-gd php-mcrypt php-mbstring php-curl php-xml php-pear php-bcmath php-json

php -v ( check php )

vi /var/www/html/info.php

<?php
phpinfo();
?>

Check your URL: http://xxx.info.php
systemctl restart httpd ( khởi động lại httpd )

7. phpMyAdmin installation

 yum install phpMyAdmin -y

vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

đánh dấu #

#<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
 # <IfModule mod_authz_core.c>
 # # Apache 2.4
 # <RequireAny>
 # Require ip 127.0.0.1
 # Require ip ::1
 # </RequireAny>
 # </IfModule>
 # <IfModule !mod_authz_core.c>
 # # Apache 2.2
 # Order Deny,Allow
 # Deny from All
 # Allow from 127.0.0.1
 # Allow from ::1
 # </IfModule>
 #</Directory>

thêm vào

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
 Options none
 AllowOverride Limit
 Require all granted
 </Directory>

upload web + import databas

yum install unzip -y ( cài unzip )

 

vậy là xong rồi đó . có gì thắc mắc liên hệ mình ! 

Chia Sẻ Bài Viết
Website Chia Sẻ Các Bản Windows - Ghost Tối Ưu

Website Elecom-Vn.Com Chia Sẻ Các Bản Win Tối Ưu

Pass giải nén mặc định của website là visaothe.net mọi người chú ý nhé !

Hiện tại Googledrive đang quét . khi nào mọi người thấy tải link báo bạn cần quyền truy cập ( die)

hãy trả lời dưới bài viết để báo mình biết . mình sẽ thay thế link . xin cảm ơn

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận